O L I  S U  T E L A

Show More
il giocatore

1971, olio su tela 55x46